Inwestuj w odnawialne źródła energii –

Małe Elektrownie Wodne

Proces realizacji każdego projektu rozpoczyna się od pozyskania kapitału od inwestorów, następnie dokonywany jest zakup projektu, jego realizacja a w efekcie końcowym wypłata dywidendy ze sprzedaży wyprodukowanego prądu.
Informacje<br />
o Spółce

Informacje
o Spółce

Spółka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:
 1. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców po numerem KRS 0000388613 z dnia 22.01.2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP 7010303786 nadany przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
 3. Numer identyfikacji REGON 142936450 nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

Podstawy prawne działalności

Podstawy prawne działalności

 1. Statut Spółki (akt notarialny rep. A nr 1121/2011 z dnia 26.04.2011 roku).
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2014r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. poz. 694 tekst jednolity z późn. zm.).
 5. Wpis w KRS rejestru przedsiębiorców nr 0000388613 (wypis z KRS – odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców wg stanu na dzień 22.01.2016r.).

Organy<br />
Spółki

Organy
Spółki

Jednoosobowy Zarząd powołany przez uprawniony organ uchwałą nr 21 z dnia 30.06.2014r. do prowadzenia spraw spółki powołał:
 1. Prezesa Zarządu – Dariusza Piotra Przewłockiego.
  W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu.
 2. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przez Kancelarię Finansową Zawadzcy sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Toruniu.
 3. Za rachunkowość spółki odpowiedzialny jest zarząd.
 4. Rada Nadzorcza – organ kontrolny działalności Zarządu.
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2015r.

Przedmiot działalności Spółki, zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS

Grupa/Klasa/Podklasa Nazwa grupowania
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Generator OZE S.A. z dnia 30.06.2014r. podwyższa kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 180.000,00 zł, które zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł każda (akt notarialny Rep. A nr 2965/2015). Emisja akcji serii C ma miejsce dopiero na przełomie grudnia 2014r. i stycznia 2015r. Dlatego rejestracja podwyższonego kapitału do kwoty 480.000 zł w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpiła w marcu 2015r.

Spółka w okresie badanym nie zatrudnia pracowników

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 zgodnie z art. 66 ust. UOR wybrany został podmiot audytorski Biuro Usług Rachunkowych „Bilans” Roman Kręciszewski z/s w Toruniu, ul. Wojska Polskiego 53/49 wpisany pod nr 3532 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Niniejszy raport został opracowany na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem:

 • stosowanych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo,
 • poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego,
 • zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi,
 • stanu rozrachunków z tytułów podatkowych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Do przeprowadzenia analizy za ostatnie dwa lata działalności gospodarczej Generator OZE S.A. przedstawiono syntetyczne zestawienie:

 • bilans za lata 2014-2015,
 • rachunek zysków i strat za lata 2014-2015,
 • podstawowe wskaźniki sytuacji ekonomicznej.

Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości i kontroli wewnętrznej

Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez spółkę zasad związanych z „Polityką Rachunkowości”, zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez spółkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości. Prowadzenie rachunkowości Zarząd zlecił Kancelarii Finansowej Zawadzcy sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Szosa Chełmińska 176a/47 w Toruniu. Za rachunkowość Spółki odpowiada Zarząd.

W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości można potwierdzić, że:

 • Spółka przestrzega ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01.2015 roku,
 • Spółka prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy użyciu właściwego programu komputerowego,
 • operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,
 • dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, że:

 • Spółka odpowiednio do przyjętych wewnętrznych zasad uregulowanych w ZPR i ustawie o rachunkowości przechowuje zbiory danych,
 • przechowywanie dowodów księgowych,
 • ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonane jest w siedzibie biura rachunkowego, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,
 • okresy przechowywania danych były zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowości, tj.: sprawozdania finansowe – przechowywanie trwałe, a pozostałe zbiory 5 lat – liczone od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym – miesiąc.

Działanie systemu kontroli wewnętrznej Generator OZE S.A. zbadano w stopniu wystarczającym i było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu.

Na podstawie obserwacji, oceny dokumentów źródłowych i formalizujących kontrolę wewnętrzną stwierdzono istnienie procedur kontroli wewnętrznej i ich przestrzeganie, sprawny i racjonalny przebieg operacji gospodarczych oraz prawdziwość informacji finansowych.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości

 • w drodze spisu z natury:
  • środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2015 roku,
 • w drodze potwierdzenia sald:
  • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2015 roku,
  • środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 roku,
 • w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny:
  • rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2015 roku,
  • kapitały własne na dzień 31.12.2015 roku,
  • aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2015 roku.

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

Akcjonariusze

Generator Małych Elektrownii Wodnych Sp. z o.o. 26.67%
Pozostali 73.33%

Generator Małych Elektrownii Wodnych Sp. z o.o.

Ilość akcji

1.280.000

Wartość nominalna akcji

128.000,00 zł

Generator Małych Elektrownii Wodnych Sp. z o.o.

Ilość akcji

3.520.000

Wartość nominalna akcji

352.000,00 zł

Na dzień 31.12.2014 roku kapitał rezerwowy w wyniku podpisania umów z inwestorami wynosi 4.500.000,00 zł, z tego kapitał podstawowy (akcyjny) w roku 2015 zasili kwota 180.000,00 zł, a 4.320.000,00 zł przeksięgowane zostało na kapitał zapasowy.

Strata z lat ubiegłych dotyczy straty z działalności z roku 2012 i 2013 do pokrycia z zysków lat przyszłych.

Wynik finansowy za rok badany – zysk w kwocie 2.364.979,59 zł przedstawiony zostanie przy omawianiu rachunku zysków i strat.

Wartość kapitałów własnych wynika z ewidencji księgowej kont analitycznych poszczególnych kapitałów.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z ewidencji księgowej, nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody działalności operacyjnej.

Stan zobowiązań krótkoterminowych obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 221.312,74 320.633,58
3. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 1.790,00 8.129,00
Razem 223.102,74 328.762,58

Zobowiązania z tytułu podatków są zgodne ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Rachunek zysków i strat

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przychody z działalności podstawowej zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo zaliczone do badanego roku i obejmują głównie przychody z działalności usługowej, przy czym ich zgodność i wiarygodność nie budzi zastrzeżeń, gdyż zachowano zasadę memoriału i współmierności. W okresie obrotowym spółka wykazuje przychody ze sprzedaży w kwocie 166.942,42 zł.